Verksamhetspolicy

EBP i Olofström tillverkar karossdelar till flera av Europas ledande biltillverkare. Vi är specialiserade på produktion för såväl serieproduktion som eftermarknad.

Vår verksamhet kännetecknas av att vi:

 • Vi infriar våra kunders förväntningar
 • Vi alltid, i alla lägen, följer tillämpliga lagar och andra krav som är relaterade till vår verksamhet.
 • Vi främjar ett konstant lärande och involverar ständiga förbättringar i vårt dagliga arbete. Detta för att skapa grunden för ökad kvalitet, mindre sårbarhet mot störningar och mer kvalificerade, varierande och stimulerande arbetsuppgifter.
 • Vi bedriver ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla verksamma, där risker för arbetsrelaterad ohälsa och olyckor kartläggs, förebyggs och följs upp.
 • Vi förebygger och minskar kontinuerligt vår miljöpåverkan genom utveckling av vår produktion samt våra tjänster och processer.
 • Vi mäter kvalitet och miljö på uppnådda resultat mot fastställda mål och nyckeltal.
 • Vi beaktar miljöaspekterna utifrån deras miljöpåverkan ställd i relation till god ekonomi.
 • Alla verksamma inom EBP ansvarar för att leverera produkter och tjänster i rätt tid, till rätt kvalitet och till rätt kostnad.
 • Vi arbetar ständigt med hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt, det vill säga en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
 • Vi bedriver verksamheten på ett lönsamt sätt för att få en långsiktighet och möjlighet att förbättra samhället.
 • Verksamma inom EBP får aldrig utnyttja mutor, varken ta emot eller lämna ut med syfte att skapa eller behålla affärer.

Vår värdegrund.

På EBP visar vi en sund värdegrund genom hänsyn, respekt, uppskattning och tillit. Vi tar ansvar för våra handlingar och följer regler och beslut.

Våra tre värdeord är Respekt, Engagemang och Affärsmannaskap.

Certifikat